Statlig ersättning

För organisationer som är medlemmar i Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation och som omfattas av Kyrkans trygghetsråd kan statlig ersättning utgå från och med 2024.

Logga in i arbetsgivarportalen

Arbetsgivare som finansierar en registrerad omställningsorganisation kan ha rätt till statlig ersättning. Ersättningen är kompensation för en del av den avgift arbetsgivaren betalar för omställnings- och kompetensstöd till sina anställda.

Avgift och statlig ersättning

Statlig ersättning kan utgå till de arbetsgivare som betalar avgift till Kyrkans trygghetsråd.

Den statliga ersättningen kan som högst uppgå till 0,15 % av underlaget för arbetsgivaravgifter. Ersättningen kan heller aldrig bli högre än den inbetalda avgiften till Kyrkans trygghetsråd.

Kyrkans trygghetsråd ansöker och betalar ut den statliga ersättningen

Kyrkans trygghetsråd kommer hösten 2024 att göra en kollektiv ansökan för alla organisationer som omfattas av verksamheten. Ansökan skickas till Kammarkollegiet, som är den myndighet som hanterar och beslutar om statliga ersättning.

Utbetalning av den statliga ersättning kommer preliminärt att ske under december 2024.

Information om hur ni registrering er

Information från Kammarkollegiet

Fakta om den statliga ersättningen

En ny lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd trädde i kraft den 30 juni 2022.

Den nya lagen innehåller bestämmelser om ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer som tillhandahåller grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Enligt Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22 Svenska kyrkan ska Kyrkans trygghetsråd tillhandahålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Enligt motiven till lagen ska det finnas möjlighet till förenklad administration av den statliga ersättningen till arbetsgivare genom att ge administrationsbolag/omställningsorganisation uppdraget att kollektivt ansöka om och ta emot ersättning för flera arbetsgivare. Genom att använda redan upparbetade system och rutiner kommer hanteringen att förenklas och effektiviseras.

Mot bakgrund av ovanstående har kollektivavtalsparterna givit Kyrkans trygghetsråd i uppdrag att ansöka om ersättning från Kammarkollegiet i enlighet med lagen om omställnings- och kompetensstöd.

Kammarkollegiet beslutar om ersättningen och Kyrkans trygghetsråd tar emot och överför beslutad ersättning till arbetsgivaren.

Information från Kammarkollegiet

Kyrkans trygghetsråd har i uppdrag att ansöka om ersättning i arbetsgivarens namn och för arbetsgivarens räkning.

Kammarkollegiet beslutar om ersättning. Kyrkans trygghetsråd tar emot ersättningen och vidarebefordrar den till arbetsgivaren.

För att Kyrkans trygghetsråd ska kunna betala ut beslutad ersättning krävs att arbetsgivaren är registrerad med korrekt bankgiro eller bankkonto. 

Observera att vi inte kan hantera PlusGiro.

Så här registrerar ni er

Logga in i arbetsgivarportalen

Ersättningen som arbetsgivaren kan få, enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd, motsvarar den premie som under det år ansökan avser betalats och förmedlats till Kyrkans trygghetsråd. Dock högst ett belopp motsvarande 0,15 procent av arbetsgivarens totala utbetalda kontanta ersättningar som ingår i underlaget för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.

Har ni som arbetsgivare inte betalt avgift till Kyrkans trygghetsrås kommer ingen statlig ersättning att utbetalas.

Kammarkollegiets beslut kommer att meddelas på arbetsgivarportalen här på webbplatsen, i inloggat läge och via brev till arbetsgivarna.

Utbetalningen av den statliga ersättningen kommer att ske efter det att Kammarkollegiets handling är klar, senast i december 2024.

Kyrkans trygghetsråd tar inte ut någon avgift för att sköta ansökningsförfarandet eller för att göra eventuell utbetalning.

Kyrkans trygghetsråd kommer att lämna information till Kammarkollegiet om eventuella ändringar som kan påverka beviljad ersättning från tidigare år. Sådan information kan bland annat avse förändrade lönesummor eller betalad avgift till en registrerad omställningsorganisation. Det finns skyldighet enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd att anmäla sådana förändringar som kan påverka det som ansökan avser.

Kyrkans trygghetsråd kommer att lämna information till Kammarkollegiet om retroaktiva ändringar de kommande, för närvarande, två åren efter det år ansökan avser. Informationen kan innebära att ersättning som avser tidigare år ändras. En arbetsgivare kan i vissa fall bli återbetalningsskyldig. Arbetsgivaren ansvarar alltid fullt ut för informationen och ska se till att denna är korrekt.

Om arbetsgivaren anser att för lite ersättning betalats ut måste arbetsgivaren själv begära omprövning av eller överklaga Kammarkollegiets beslut, se vidare under Omprövning och överklagande.

Kontakta Kyrkans trygghetsråd om ni behöver byta den administratör som ni har registrerat i arbetsgivarportalen.

Arbetsgivaren måste själv begära omprövning eller överklaga direkt hos Kammarkollegiet om arbetsgivaren inte är nöjd med beslutet. Det ingår inte i Kyrkans trygghetsråds uppdrag att begära omprövning av Kammarkollegiets beslut eller överklaga beslut för arbetsgivarens räkning.

Besked via arbetsgivarportalen

Kammarkollegiets beslut kommer att meddelas på arbetsgivarportalen här på webbplatsen, i inloggat läge och via brev.

Begär omprövning inom tre veckor

Arbetsgivaren anses ha mottagit beslutet när Kyrkans trygghetsråd elektroniskt fått beslutet från Kammarkollegiet och har då tre veckor på sig att begära omprövning eller överklaga beslutet. Det är därför viktigt att arbetsgivaren håller sig uppdaterad om informationen på Mina sidor. Informationen kommer att finnas där inom ett par dagar från det att Kyrkans trygghetsråd tagit emot beslutet från Kammarkollegiet. 

Arbetsgivaren har själv skyldighet att agera för att inte tiden för överklagande ska löpa ut. Kyrkans trygghetsråd tar inte ansvar för arbetsgivarens försening.

En ansökan om ersättning för avgifter för grundläggande omställnings- och kompetensstöd som arbetsgivare betalat till registrerad omställningsorganisation får göras av firmatecknare för enskild arbetsgivare.

Till en enskild ansökan ska även registreringsbevis där firmatecknare framgår samt kontobevis för den enskilde arbetsgivarens firma bifogas.

Innan enskild ansökan görs behöver arbetsgivare inhämta underlag för beräkning från registrerad omställningsorganisation, administrationsbolag eller annan som hanterar administration för en omställningsorganisation.

Enskild ansökan sker genom att skicka in Kammarkollegiets ansökningsformulär samt underlag för beräkning via e-post eller postförsändelse.