Tidsbegränsad anställning

Anmälan uppsägning tidsbegränsad anställning

Med tidsbegränsad anställning avses att anställningen gäller för en viss avtalad begränsad tid. Anställningen upphör när den avtalade tiden har gått ut. Begreppet omfattar fyra olika typer av anställningar:

 1. Provanställning
 2. Säsongsanställning: för arbeten som på grund av årstidernas växlingar bara kan utföras under en viss tid av året
 3. Vikariat: en person ersätter en viss befattning för en begränsad period i avvaktan på att tjänsten ska tillsättas permanent, eller en person som ersätter en anställd som är frånvarande av någon orsak
 4. Särskild visstidsanställning (efter 1 oktober 2022 ersätter den anställningsformen allmän visstidsanställning).

När du ska ansöka om grundläggande omställningsstöd eller kompetensstöd måste du uppfylla följande villkor:

 • du har avslutat en anställning, eller
 • du har blivit uppsagd från anställningen på grund av arbetsbrist, eller
 • du har träffat en överenskommelse med arbetsgivaren på dennes initiativ om att avsluta anställningen och orsaken är arbetsbrist.

Du har även:

 • arbetat minst 16 i genomsnitt per kalendermånad under sammanlagt minst 12 månader
  beräknat under de senaste 24 månaderna före ansökningstillfället.

Kvalifikationstiden som nämns ovan ska dessutom ha skett i en verksamhet eller hos en arbetsgivare som varit medlem i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation eller som har haft hängavtal med en arbetstagarorganisation som är bunden av kollektivavtal till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Den arbetade tiden måste under kvalifikationstiden ha utgjort din huvudsyssla och huvudsakliga försörjningsgrund. Du kan till exempel inte under samma period ha studerat på lägst halvfart med studiebidrag eller studiemedel för att tillgodoräkna dig tid för att kvalificera dig.

Överhoppningsbar tid

Frånvarotid på grund av föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret, sjukskrivning eller om du tidigare haft omställningsstöd eller kompetensstöd enligt detta avtalet (tolv respektive sex månader) är så kallad överhoppningsbar tid. Härmed avses att den lagliga frånvarotiden kan du inte tillgodoräkna dig som arbetad tid utan ska bara hoppas över vid sammanläggningen av arbetstid.

Stöd till dig som är uppsagd

Du kan söka tjänsten rådgivning inom ramen för det som kallas grundläggande omställningsstöd. Ska du istället söka grundläggande kompetensstöd utges sådant stöd till dig i form av vägledning.

Efterskydd

Har du beviljats stöd av Kyrkans trygghetsråd men avbryter detta eftersom du under pågående stödperiod tillträder ett arbete eller en studieplats kan du återuppta stödet där du lämnade det, dock längst för en period om tolv månader, under förutsättning att du blir uppsagd, inte får förlängd anställning eller avslutar dina studier.

Det är detta som kallas efterskydd. Efterskyddet gäller fem år räknat från dagen då du lämnade den tidigare anställningen, det vill säga anställningen som låg till grund för det beviljade stödet.

Har du tillträtt en annan anställning, eller studier men anser att dina förväntningar om vad arbetet eller studierna ska leda till inte uppfylls, så kan du återuppta omställnings- eller kompetensstödet även om det är du som avslutar anställningen. Detta förutsätter att den senaste anställningen eller de senaste studierna inte har varat längre än tolv månader.

Ekonomiskt stöd

1. Löneutfyllnad

Har du avslutat en visstidsanställning och söker arbete har du möjlighet att ansöka om löneutfyllnad om:

 • du tillträder ny tillsvidareanställning
 • den nya anställningen har motsvarande sysselsättningsgrad som du haft i den senaste visstidsanställningen
 • den nya anställningen har lägre lön än vad du hade tidigare.

Löneutfyllnad utges utöver din nya lön och kan utges under högst 12 månader och inte efter att 24 månader passerat från sista dagen i den senaste tidsbegränsade anställningen.

Läs mer och ansök

2. Kortvarigt studiestöd och kompletterande omställningsstudiestöd

Har du kvalificerat dig för att kunna omfattas av innehållet i Avtal om omställnings- och kompetensstudiestöd så kan du också söka kortvarigt studiestöd och har möjlighet att söka statligt omställningsstöd. Därefter har du möjlighet att söka kompletterande omställningsstudiestöd.

3. Studieersättning vid längre studier (SVLS)

Du har också möjlighet att ansöka om SVLS under vissa förutsättningar.

Läs mer om ekonomiskt stöd för studier