Kompletterande studiestöd

För att kunna söka kompletterande omställningsstöd måste du uppfylla vissa villkor:

Du som har varit anställd 
  • Du har varit anställd hos en arbetsgivare, som genom medlemskapet i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, varit bunden av kollektivavtal under den angivna kvalifikationstiden.
  • Din anställning har avslutats genom uppsägning på grund av arbetsbrist (se vad som gäller tidsbegränsad anställning), genom en överenskommelse med arbetsgivaren som avslutat anställningen. Det framgår klart att överenskommelsen har träffats på arbetsgivarens initiativ och att orsaken varit arbetsbrist eller att anställningen sagts upp eller överenskommits om att avslutas på grund av sjukdom och ohälsa. 
  • Vid din sista anställningsdag i den senaste anställningen har du sammanlagt minst 12 månaders anställningstid i den aktuella anställningen eller flera anställningar under 24 månaders ramtid.
Du som är anställd: 
  • Du är anställd hos en arbetsgivare, som genom medlemskapet i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation varit bunden av kollektivavtal under den angivna kvalifikationstiden.
  • När du söker stöd ska din anställningstid, sammanlagt med annan anställningstid hos arbetsgivare/medlemmar hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, uppgå till sammanlagt minst 12 månader under 24 månaders ramtid.

Därutöver ska du kunna styrka att

  • du har arbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under en kalendermånad, under kvalifikationstiden
  • kvalifikationstiden utgör 96 månader inom en ramtid om 14 år, vilket tidigast kan beräknas från och med månaden det kalenderår då du fyllt 19 år
  • arbetet under kvalifikationstiden har varit en huvudsyssla.
Övriga villkor som rör kompletterande omställningsstudiestöd 

Har du varit ledig med föräldrapenning, graviditetspenning, närståendepenning, rehabiliteringspenning, sjukpenning, smittbärarpenning samt dagpenning vid tjänstgöring inom totalförsvaret får du tillgodogöra dig sådan tid i högst 24 månader när det gäller sammanläggning av att jämställa sådan tid med arbetad tid. 

Stödet kan sökas om du beviljats statligt omställningsstudiestöd hos CSN. Det kompletterande omställningsstudiestödet läggs således på toppen av det statliga omställningsstudiestödet. 

Det kompletterande omställningsstudiestödet utges vid minst fem dagars studier (en veckas heltidsstudier). Vid deltidsstudier kan studiedagar spridas ut under högst fem veckor, och under högst 220 studiedagar (44 veckors heltidsstudier).

Om arbetsgivare och arbetstagare inte enas om annat kan kompletterande omställningsstudiestöd vid deltidsstudier erhållas sammanhängande som längst 30 kalendermånader.

Lägsta studietakt som berättigar till studiestöd är 20 procent (en studiedag per vecka).

I Studiestödsförordningen listas för vilka utbildningar du kan få offentligt och kompletterande omställningsstudiestöd. 

Nivå på ekonomiskt stöd

Det statliga omställningsstudiestödet utgörs av 80 procent av Försäkringskassans framräknade årsinkomst, dock högst 4,5 ibb (inkomstbasbelopp) per år (för 2023 är detta 334 350 kronor). Högsta ersättning per vecka och heltidsstudier är drygt 4 953 kronor. 

Det kompletterande omställningsstudiestödet utgörs av 

5,5 ibb* – 4,5 ibb x 80 % = 56 800 per år

För lönedelar utöver 390 500 kronor utgår ersättning med 65 procent. 

Du som har en årsinkomst under 390 500 kronor kan alltså se vad KTR kan komplettera det offentliga omställningsstudiestödet med. Har du en beräknad lön om till exempel 465 000 kronor blir ersättningen från KTR 

a.       56 800 kronor 

b.      465 000 – 390 500 = 48 425 kronor 

(Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300)

Ansökan om kompletterande omställningsstudiestöd