Kortvarigt studiestöd

För att du ska kunna söka Kortvarigt studiestöd krävs följande:

  • Du har varit anställd hos en arbetsgivare, som genom medlemskapet i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation varit bunden av kollektivavtal under den angivna kvalifikationstiden.
  • Din anställning har avslutats genom uppsägning på grund av arbetsbrist (se vad som gäller tidsbegränsad anställning), genom en överenskommelse med arbetsgivaren som avslutat anställningen. Det framgår klart att överenskommelsen träffats på arbetsgivarens initiativ och att orsaken varit arbetsbrist eller att anställningen sagts upp eller överenskommits om att avslutas på grund av sjukdom och ohälsa.
  • Vid din sista anställningsdag i den senaste anställningen har du sammanlagt minst 12 månaders anställningstid i den aktuella anställningen eller flera anställning under 24 månaders ramtid.

ELLER

För anställd:

  • Du är anställd hos en arbetsgivare, som genom medlemskapet i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation varit bunden av kollektivavtal under den angivna kvalifikationstiden
  • När du söker stödet så uppgår anställningstiden, sammanlagt med annan anställningstid hos arbetsgivare/medlemmar hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, till sammanlagt minst 12 månader under 24 månaders ramtid.

Därutöver ska du kunna styrka

  • Att du har arbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under en kalendermånad, under nedan kvalifikationstid
  • Att kvalifikationstiden utgör 96 månader inom en ramtid om 14 år. Det kan tidigast beräknas från och med månaden det kalenderår då du fyllt 19 år, och
  • Att arbetet under kvalifikationstiden varit en huvudsyssla.

Övrigt

Om du varit ledig med föräldrapenning, graviditetspenning, närståendepenning, rehabiliteringspenning, sjukpenning, smittbärarpenning samt dagpenning vid tjänstgöring inom totalförsvaret får du tillgodogöra dig sådan tid i högst 24 månader när det gäller sammanläggning av att jämställa sådan tid med arbetad tid.

Korttidsstöd avser utbildning som är kortare än fem (5) dagar i tid och utbildningen ska bidra till att stärka din ställning på arbetsmarknaden.

För att stödet ska kunna utgår måste du vara tjänstledig och avstå lön eller annan ersättning.

Det kortvariga studiestödet utbetalas från 1 januari 2023.

Nivå på det ekonomiska stödet

Månadslönen (heltid**) x 70 % / 21,67* = ersättning för en utbildningsdag.

*Högsta ersättning per dag för kortvarigt studiestöd utgör av följande formel:

12 inkomstbasbelopp* / 12 x 0,7 = 21,67

*Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kronor

**Om du arbetar visstid eller deltid ska månadslönen räknas upp till heltid för beräkningen av ersättningen per dag.

Ansök om kortvarigt studiestöd