Kostnadsbidrag till särskild avtalspension 

En arbetsgivare kan i enlighet med pensionsavtalet (KAP-KL eller TPA 18) under vissa omständigheter träffa en överenskommelse om hel eller partiell särskild avtalspension. En sådan överenskommelse kan vara ganska kostsam för arbetsgivaren och för att det ska vara lättare att träffa sådana överenskommelser har arbetsgivaren möjlighet att ansöka om ett kostnadsbidrag för ändamålet.

Kostnadsbidraget förutsätter att arbetsgivaren avser att omorganisera verksamheten och att arbetsgivaren och den anställde enas om att anställningen avslutas (hel avtalspension) eller att den anställde accepterar en omplacering till en deltidsanställning (partiell omplacering).

Syftet med att träffa dessa överenskommelser är att arbetsgivaren därmed kan ges möjlighet att anpassa organisationen och bereda yngre medarbetare eller en medarbetare med viktiga kunskaper för verksamheten att vara kvar i stället för att dessa vid övertalighet enligt turordning av de anställda ska sägas upp. Det är således med de äldre medarbetarna och de med lång anställningstid som överenskommelserna träffas.  

Den anställda med vilken överenskommelsen träffas ska ha fyllt 63 år. Bidraget betalas ut till arbetsgivaren som ett engångsbidrag. Högsta belopp som kan beviljas är 125 000 kronor om den anställdas lön understiger en årsinkomst om 7,5 inkomstbasbelopp (ibb), d v s 532 500 kronor (2022). Överstiger den anställdas lön nämnda belopp kan ytterligare 75 000 kronor beviljas.  

Ladda ned ansökan