Studieersättning vid längre studier

Du kan få studiestöd vid längre studier (SVLS) än de 44 veckor som ingår i stödet vid kompletterande studiestöd.

Du som kvalificerat dig för statligt samt kompletterande omställningsstudiestöd kan söka SVLS för upp till fyra terminer efter att det statliga och det kompletterande studiestödet utnyttjats.  

För att kunna beviljas SVLS måste du ha fyllt 40 år vid tidpunkten för när dina studier påbörjades. Detta innebär att du som beviljas SVLS måste ha fyllt 40 år redan när du sökte och beviljades statligt respektive kompletterande omställningsstudiestöd. SVLS beviljas för högst en sammanhängande period om 24 månader åt gången, det gäller såväl heltids- som deltidsstudier. 

Det är Kyrkans trygghetsråd som beviljar dig SVLS. Du behöver styrka att du är i behov av utbildningen och att din anställningsbarhet därmed förbättras. 

Du som ska bedriva längre studier kan även finansiera dessa med ordinarie studiemedel, studiebidrag och studielån via CSN, och komplettera dessa med SVLS. Du måste dock inte söka och beviljas studiemedel via CSN för att få SVLS.

Nivå på SVLS

SVLS beräknas på följande sätt:

Studiemedel (studiebidrag + studielån*/termin) + (SVLS = högst maximalt fribeloppsgräns/termin) = tidigare lön per termin (22 veckor) x 70 % för termin 1 och 2 

Lön per termin (22 veckor) x 50 % för termin 3 och 4.

Du som passerat möjligheten att söka studiemedel på grund av din ålder har ändå rätt att erhålla SVLS om förutsättningarna är uppfyllda i övrigt och du inte fyllt 65 år. 

  *Grundlån, inte tilläggslån

Kontakta Kyrkans trygghetsråd om du har frågor kring Studiestöd vid längre studier.