Efterskydd

Skulle du under de första 12 månaderna då stöd utges, ha fått ett annat arbete eller utbildning som du själv väljer att hoppa av eller avsluta har du rätt till stöd för resterande tid upp till 12 månader (längre tid om du omfattas av så kallat förstärkt skydd).

Skulle du på nytt bli arbetslös till följd av att en anställning inte förlängs eller sägs upp på grund av arbetsbrist inom en femårsperiod från det att ursprungsanställningen avslutades, så innebär efterskyddet att du får nyttja stiftelsens stöd och rådgivning för resterande månader inom 12-månadersperioden som stöd utges.

Om du kvalificerat dig för stöd enligt grundvillkoren och mer än 24 månader har förflutit sedan stöd utgavs senast behöver inte efterskyddet utnyttjas. I sådant fall utges stöd enligt grundvillkoren,

Förstärkt stöd 

Förstärkt stöd innebär att stöd kan utges under en längre period, 24 månader, för sådana medarbetare som enligt lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd omfattas av sådant stöd.

Din uppgiftsskyldighet